Orientering om jagt på forsvarets arealer.

1.Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE) er efter direktive fra Forsvarsministeriet (FMN) via Forsvarskommandoen (FKO) pålagt at udarbejde forslag til nye retningslinjer for jagt- og vildtforvaltning på Forsvarets arealer, således at dette i større udstrækning tjener almenvellets interesser, og således at ect. jagt i væsentlig grad er baseret på en udlejningsløsning. FBE skal fremsende forslag til FKO ultimo august 2012.

Efter gensidige drøftelser mellem FMN, FKO og FBE, er FBE pålagt straks at meddele et midlertidigt direktiv til Forsvarets garnisonskommandanter; dette midlertidige direktiv stopper hidtidige praksis og omlægger denne således, at den understøtter FMN intentioner for Implementering af ny model.

2. På dette grundlag pålægges garnisionskommandanterne fra og med 14. maj 2012 at indstille al jagt – herunder regulering – på Forsvarets arealer.

Med Venlig Hilsen

Ole L. Pedersen

Jagtofficer i Borrislejren