Om os

Vedtægter for Tarm jagtforening

Navn og hjemsted
Forenings navn er: Tarm Jagtforening
Foreningens hjemsted er: Egvad Kommune

Forholdet til Danmarks jægerforbund
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Formål og opgaver
Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.

Optagelse
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

Ophør
Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav i andel i foreningens formue.

Kontingent og hæftelse
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentetreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest to dage før generalforsamlingen afholdelse.

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ`s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelses medlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmer med mindst en uges varsel.

Afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Bestyrelse
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af seks medlemmer.

Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller to af de seks medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening med formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelses medlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives af kassereren.

Formue og regnskabsår
Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Revision
De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, j.fr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

Sammenslutning
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

Opløsning
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højest to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

Ikrafttræden
Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling d. fjerde februar 1992, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

Vedtægtstilføjelse d. 15. marts 2002 (Gunnar Guldbrand)
At der i Tarm Jagtforening ikke kan vælges et medlem til bestyrelsen, der er medlem af konkurrerende eller modarbejdende forening.

Oversigt over tidens formænd

Formand År

 • Frank Albertsen 2019
 • Derek Ruskin 2018
 • Derek Ruskin 2017
 • Derek Ruskin 2016
 • Derek Ruskin 2015
 • Derek Ruskin 2014
 • Derek Ruskin 2013
 • Kurt Mathiasen 2012
 • Claus Mathiasen 2011
 • Claus Mathiasen 2010
 • Claus Mathiasen 2009
 • Claus Mathiasen 2008
 • Claus Mathiasen 2007
 • Claus Mathiasen 2006
 • Claus Mathiasen 2005
 • Claus Mathiasen 2004
 • Peter Nissen 2003
 • Peter Nissen 2002
 • Peter Nissen 2001
 • Flemming Vad 2000
 • Lars Rasmussen 1999
 • Lars Rasmussen 1998
 • Lars Rasmussen 1997
 • Lars Rasmussen 1996
 • Lars Rasmussen 1995
 • Lars Rasmussen 1994
 • Lars Rasmussen 1993
 • Lars Rasmussen 1992
 • Lars Rasmussen 1991
 • Lars Rasmussen 1990
 • Niels Poulsen 1989
 • Niels Poulsen 1988
 • Niels Poulsen 1987
 • Niels Poulsen 1986
 • Niels Poulsen 1985
 • Niels Poulsen 1984
 • Niels Poulsen 1983
 • Per Brinch 1982
 • Per Brinch 1981
 • Per Brinch 1980
 • Per Brinch 1979
 • Jens J. Jacobsen 1978
 • Ejler Nielsen 1977
 • Ejler Nielsen 1976
 • Ejler Nielsen 1975
 • Ejler Nielsen 1974
 • Ejler Nielsen 1973
 • Ejler Nielsen 1972
 • Ejler Nielsen 1971
 • Ejler Nielsen 1970
 • Ejler Nielsen 1969
 • Ejler Nielsen 1968
 • Martin Kirkegaard 1967
 • Martin Kirkegaard 1966
 • Martin Kirkegaard 1965
 • Martin Kirkegaard 1964
 • Martin Kirkegaard 1963
 • Martin Kirkegaard 1962