Ny konstituering af bestyrelsen

På bestyrelsesmødet torsdag d. 6. marts 2014 blev der foretaget følgende konstituering af bestyrelsen:

Formand: Derek Ruskin

Næstformand: Kurt Mathiasen

Repræsentant i jagtudvalget: Bent Iversen

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2014

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2014

23 medlemmer var mødt op i skyttehuset til dette møde.

1. punkt på dagsordenen var som vanligt valg af dirigent, og her blev Martin Jensen valgt,
hvorefter han bad Kurt Mathiasen berette om hvad der var foregået siden sidste general-
forsamling. Kurt fortalte om hvordan de forskellige skydninger var forløbet og om jagt-
feltskydningen i Hoven, som var gået helt efter planen, og bad de tilstedeværende om at
skrive sig på listerne til hjælp på banerne, så de gode resultater kunne fortsætte, da vi er
meget afhængig af de penge der kommer ind ved disse arrangementer til betaling af jagt-
lejen i skoven. Han opfordrede også til større opbakning til flugtskydningerne i forening-
en. Der blev sluttet af med vildtudbyttet fra de 4 jagter i skoven. Formandens beretning
blev godkendt.

Torben Madsen fremlagde regnskabet, som også blev godkendt.

Ved valg til bestyrelse blev Kurt Mathiasen genvalgt, og det samme gjorde Torben Madsen.
John Madsen genopstillede ikke, og da ingen af de tilstedeværende ønskede at stille op,
blev suppleant John Danielsen valgt.

Da Thomas Kjær ikke ønskede genvalg og John Danielsen var kommet i bestyrelsen blev
2 nye valgt til suppleanter til bestyrelsen. Det blev Jan Kjeldsen og Irene Lodahl.

Revisorerne Finn Hansen og Martin Jensen blev begge genvalgt.
Revisorsuppleanterne Svend E. Pedersen og Arne Nielsen blev også genvalgt.

Ved valg til jagtudvalg var Michael Ladekjær og Morten Christensen på valg. De blev
begge genvalgt.

Punkt 9 på dagsordenen var fastsættelse af kontingent, og den forblev uændret fra 2013.

Under indkomne forslag havde bestyrelsen foreslået at antallet af medlemmer i bestyrelsen
skulle ændres fra 6 til 5 medlemmer fra 2015, og sådan blev det. Det blev også aftalt at
at formand og kasserer ikke kan være på valg det samme år.
Så var der forslag om en jagt i januar i stedet for oktober. Det blev nedstemt med 6 for og
8 i mod. Af samme medlem blev det foreslået at skud til råvildt, skulle være med
haglstørrelse 1 til 3. Dette blev vedtaget med 12 for og 2 i mod.
Bestyrelsen skal undersøge om vi kan få lov til bruge stålhagl på jagterne.

Af de 11 kort til Skjern Enge som foreningen råder over, blev de 5 afsat, så der stadig 6
tilbage hvis nogen skulle være interesseret.

Lodtrækningen til bukkejagten 2014 blev afviklet planmæssigt.

Ved eventuelt fortalte Martin om risikoen ved at færdes i naturen p.g.a. minibændelorm
som ræve er bærer af. Kontakt en dyrlæge om tabletter til hunden og få evt. fat i oplysninger
om hvordan man skal forholde sig med nedlagte ræve, da det er nogle sejlivede sataner
de bændelorm.

KAFFE OG FRANSKBRØD