Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013

Til generalforsamlingen den 22. februar var der fremmødt 18 medlemmer, heraf var de 6 fra bestyrelsen og 1 fra jagtudvalget plus 2 revisorer, det vil sige 9 almindelige medlemmer, og det kan man jo så spekulere på om det er at vise interesse for foreningen og dens fremtid. Ifølge dagsordenen startede vi som vanligt med valg af dirigent, og her blev Martin Jensen valgt, og han gik straks i gang med oplæsning af dagsorden programmet plus de indkomne forslag.

Så var det formandens tur, og han fortalte hvad der var foregået siden sidste generalforsamling, og hvad der stod på tapetet for den nærmeste fremtid.

Punkt 3 var fremlæggelse af revideret regnskab af Torben Madsen, og regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Dernæst var det valg til bestyrelsen, og de to der var på valg blev genvalgt. Troels Bjerg genopstillede ikke, og i stedet for ham blev Bent Iversen valgt ind .

Valg af suppleanter til bestyrelsen blev også klaret med en ændring, i det Thomas Kjær afløste John Frederiksen, der ikke længere er i foreningen . John Danielsen blev genvalgt.

Det rykkede også lidt i bemandingen ved valg af revisorer da Bent Iversen ikke kunne sidde som revisor når han var blevet valgt ind i bestyrelsen,så i stedet for ham blev Finn Hansen valgt .Martin Jensen fortsætter på posten. Revisor suppleanterne blev begge genvalgt.

Ved valg til jagtudvalg trak begge de opstilllede sig, så nye mænd på posterne blev Thomas Kjær og Gunner Møller

Fastsættelse af kontingent var et ønske fra Torben om at priserne for de forskellige former for medlemskab blev ensrettet så kontingentet var ens for alle i stedet for som nu, hvor der er flere forskellige priser for den samme service og samme anvendelse muligheder. Forslaget blev vedtaget, men træder først i kraft fra 2014.

Der var 5 indkomne forslag, og de blev alle forkastet ved håndsoprækning.

Der var 6 der havde ønsket kort til Skjern Ådalens Jægersammenslutning, så der er stadig 5 kort tilbage af de 11 foreningen råder over.

Bukkejagten blev også fordelt mellem de interesserede ved lodtækning, og alt blev fordelt til de tilstedværendes tilfredshed.

Ved eventuelt blev der fremsat forslag om, at ved afgang fra poster i bestyrelse og udvalg skal det være meldt til bestyrelsen mindst 6 måneder før generalforsamlingen, så der er en mulighed for at finde nye emner, så man ikke kommer til at sidde som vi gjorde denne gang, med trusler om extraordinær generalforsamling og mulig opløsning af foreningen fordi ingen af de tilstedeværende ønskede at deltage i arbejdet.

Og så var der kaffebord.

Teknisk problem angående e-mails

På grund af tekniske problemer ved g-mail har det ikke været muligt at modtage de mails der er sendt fra hjemmesiden, dog har vi modtaget de mails der er sendt fra jeres private mail adresser. Problemet et nu løst og der kan igen sendes mails fra hjemmesiden igen. Vi beklager for den ulejlighed dette har medført for vores medlemmer.

Mvh

Bestyrelsen